“Học tập là một quá trình, mỗi bài tập là một bước đi!”

…Đây là những bước đi đầu tiên của học viên ByHands trên con đường tập tành thiết kế đồ họa…